Esita oma küsimus

Teie küsimusele vastatakse esimesel võimalusel!

"Minu jaoks on õendus järjepidev protsess, mille olulisemateks elementideks on empaatia, hoolivus ja oma tegevuse väärtustamine"

Külli Davel

"Minule on õenduses olulised professionaalsus ning pidev enesetäiendus, kuid sama palju ka soe ning inimlik suhtumine"

Teele Vaga

"Mulle tähendab õendus armastust elu, ümbritsevate inimeste ja oma töö vastu"

Gerli Liivet

Iseseisev statsionaarne õendusabi

Statsionaarse õendusabi all mõistetakse statsionaarset tervishoiuteenust, mida osutab õde koos arstiga või iseseisvalt. Kuni 2013. aasta lõpuni kasutati terminit statsionaarne hooldusravi. Tegemist on ravikindlustuse vahenditest rahastatavate ning hooldusravi või õendusabi tervishoiuteenuste osutamise tegevusloa omajate osutatavate tervishoiuteenustega, mis on läbi meditsiinilise näidustuse selgelt eristatavad sotsiaalhoolekandesüsteemi pakutavast hooldekoduteenusest. Statsionaarse õendusabi sihtrühma enamuse moodustavad 65-aastased ja vanemad kindlustatud.

Kvaliteetse iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse osutamiseks peavad haiglas töötama vähemalt 1,3 õde ja 1,5 hooldajat (alates 01.01.2015. a 1,5 õde ja kaks hooldajat) 20 patsiendi kohta, neist ööpäev läbi vähemalt üks õde ja üks hooldaja (alus: sotsiaalministri 13. jaanuari 2014. a määrus nr 3 „Õendushaiglas iseseisvalt osutada lubatud õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning nõuded statsionaarse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikule töötajate koosseisule, ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele“ § 6 lg 2 ja 3).

https://www.riigiteataja.ee/akt/117012014004

http://www.riigikogu.ee/?op=emsplain&page=pub_file&file_id=012e7e14-6c36-4f79-8212-018e8e0c97d8&