Esita oma küsimus

Teie küsimusele vastatakse esimesel võimalusel!

"Minu jaoks on õendus järjepidev protsess, mille olulisemateks elementideks on empaatia, hoolivus ja oma tegevuse väärtustamine"

Külli Davel

"Minule on õenduses olulised professionaalsus ning pidev enesetäiendus, kuid sama palju ka soe ning inimlik suhtumine"

Teele Vaga

"Mulle tähendab õendus armastust elu, ümbritsevate inimeste ja oma töö vastu"

Gerli Liivet

Militaarõendus

Kaitseväe õde meditsiiniteenistuse allohvitser või ohvitser. Õe erialaväljaõpet nõudvad ameti- ja teenistuskohad Kaitseväes asuvad kõikjal, kus asuvad ka Kaitseväe üksused ja need on tavatingimustes sõjaväelinnakute meditsiinikeskustes (kuigi kasutusvaldkondi on ka mujal), kus ta peab kasutama oma erialaseid oskusi ja samaaegselt
olema ka sõjaväeliseks juhiks.
Vahetuteks ametiülesanneteks on ambulatoorsete patsientide vastuvõtt nii koos arstiga, kui iseseisvalt, andes esmast meditsiiniabi perearstikeskuse tasemel, koos vastava dokumentatsiooni täitmisega; sõjaväelinnakus asuvate üksuste-allüksuste väljaõppetegevuse meditsiiniline tagamine iseseisvalt ja kaitseväe kiirabimeeskonna koosseisus; sõjaväelinnaku sanitaarhügieeninõuete täitmise kontrollimine ning vastavate juhiste andmine. Oma
igapäevateenistuses osaleb õde lisaks oma erialastele ametiülesannetele meditsiinikeskuses ka nii üldsõjaväelises väljaõppes, kui ka rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel, mis on samuti üks osa õe erialaga kaitseväelase teenistusest.
Meditsiiniteenistuse ohvitserina või allohvitserina vastutab õde kaitseväelaste tervisliku seisundi eest ja eriti oluline on see rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel, kus
sõduritele toimivad kodumaal tundmatud tervistkahjustavad faktorid. Kaitseväes on kehtestatud standard, mille alusel peavad kaitseväelased olema välimaal olles tagatud samadele tasemenõuetele vastava meditsiiniabiga, millised on neil kehtivad ka kodumaal viibides.
Õe teenistuskoht Kaitseväes omab mitmeid atraktiivseid elemente, millistest vähetähtsad pole ka teenistuskoha stabiilsus ja kindlus, tsiviilsfääriga võrreldes suhteliselt kõrgem kuusissetulek ja tegevteenistuses kaitseväelastele ettenähtud soodustused. Tegevteenistuses olles on õele iga-aastaselt garanteeritud tasuta sõjaväelised ja erialased täienduskursused, tasuta esmane arstiabi ja hambaravi ning sõltuvalt ettevalmistustaseme tõusule ka auastmelt tõusmine koos kaasneva kuutasu tõusuga. Õe erialaga kaitseväelasel on põhimõtteliselt võimalik tõusta edasi ka ohvitseriametikohtadele, millega kaasneb vastutustaseme tõus ja ka täiendav sõjaväeline väljaõpe.

Eeldused KV meditsiiniteenistuse tegevteenistusse astumiseks õe erialal:
• EV kodanik
• Vanus 18-50 eluaastat;
• Füüsilise vormi ja terviseseisundi vastavus kehtestatud normidele;
• Omandatud rakenduskõrgharidus õe erialal.

Koostanud: Kaitseväe meditsiniteenistuse ülem kolonelleitnant Hillar Tint