Esita oma küsimus

Teie küsimusele vastatakse esimesel võimalusel!

"Minu jaoks on õendus järjepidev protsess, mille olulisemateks elementideks on empaatia, hoolivus ja oma tegevuse väärtustamine"

Külli Davel

"Minule on õenduses olulised professionaalsus ning pidev enesetäiendus, kuid sama palju ka soe ning inimlik suhtumine"

Teele Vaga

"Mulle tähendab õendus armastust elu, ümbritsevate inimeste ja oma töö vastu"

Gerli Liivet

Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHING SINU ÕDE
PÕHIKIRI

1.Üldsätted

1.1 Käesoleva põhikirja alusel asutatav ja tegutsev Mittetulundusühing Sinu Õde, edaspidi nimetatud „Ühing“ on mittetulundusühing, mis toimib vabatahtlikkuse alusel väärtustades sõltumatut rahvaliikumise põhimõtet.
1.2 Ühingu ametlik nimetus on MITTETULUNDUSÜHING SINU ÕDE, mille asukohaks on Harjumaa, Eesti Vabariik.
1.3 Ühing omab eraõigusliku juriidilise isiku õigusi tema kandmise momendist mittetulundusühingute registrisse.
1.4 Ühing juhindub oma tegevuses Mittetulundusühingute seadusest ning teistest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
1.5 Ühing aadressiks on: Iru küla Jõelähtme vald 74206 Harjumaa.
1.6 Ühing on asutatud 15.05.2014
1.7 Ühing majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

2. Ühing eesmärk ja selle saavutamise vahendid.

2.1 Ühingu tegevuse põhieesmärgiks on õe kutsekuvandi parendamine, tutvustamine ja väärtustamine Eesti ühiskonnas.
2.2 Tegevuse põhieesmärgust tulenevateks ülesanneteks on:
2.2.1 teabe hankimine, süstematiseerimine ja levitamine oma liikmeskonnale ja ühiskonnale teemadel, mis puudutavad Eesti õdede tegevust ja õenduse arengut;
2.2.2. koostöö arendamine kõikide ühiskonnaliikmete, riigiasutuste, haiglate ja õendusorganisatsioonidega ning teiste ühendustega nii kodu- kui ka välismaal;

3. Liikmed, nende õigused ja kohustused

3.1 Ühingu liige võib olla iga füüsiline ja juriidiline isik, kes soovib osaleda Ühingu tegevustes ning kes on Ühingu asutaja või esitab juhatusele avalduse, milles kohustub täitma Ühingu põhikirja.
3.2. Ühingu liikmelisus on seotud sisseastumis- ja iga-aastase liikmemaksuga.
Sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse määrab Ühingu üldkoosolek.
3.2.1 Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus.
3.3 Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Ühingust väljaastumise avalduse kinnitab Juhatus ning liikmeksolek lõpeb lahkumisavalduse esitamise kuupäeval.
3.4 Liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega:
3.4.1 põhikirja mittetäitmise eest,
3.4.2 Ühingu maine ning huvide kahjustamise tõttu.
3.4.3.Igaaastase liikmemaksu tasumata jätmise korral I kvartali lõpuks.
3.5 Liikme väljaarvamise Ühingust otsustab juhatus seaduses ettenähtud korras. Isikul, kelle liikmelisus on ühingus lõppenud ei ole õigusi ühingu varale, kusjuures liikmeks astumise- ning aastamaks tagastamisele ei kuulu.
3.6 Ühingu liikmel on õigus:
3.6.1 osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul,
3.6.2 olla valitud Ühingu juhatusse ning muude organite liikmeks,
3.6.3 saada Ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Ühing tegevuse kohta,
3.6.4 osaleda Ühingu üritustel, esitada ettepanekuid nende korraldamiseks ja ise üritusi organiseerida.
3.6.5 esitada ettepanekuid ja arupärimisi Ühingut puudutavates küsimustes üldkoosolekule ja/või juhatusele.
3.7 Ühingu liige on kohustatud:
3.7.1 järgima Ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja Ühingu juhtorganite otsuseid,
3.7.2 kaasa aitama Ühingu ees seisvate praktiliste ülesannete lahendamisele,
3.7.3 hoidma kõrgel Ühing mainet, seisma tema huvide eest,
3.7.4 tasuma tähtaegselt liikmemaksu.

4. Üldkoosolek

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, mis tavakorras kutsutakse kokku üks kord aastas ja millel igal Ühingu liikmel on üks hääl.

4.2. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:
4.2.1. põhikirja muutmine,
4.2.2. tegevuse eesmärgi muutmine;
4.2.3. juhatuse liikmete määramine 3 aastaks ja juhatuse liikmete vabastamine;
4.2.4. Ühingu audiitori või revidendi määramine 3 aastaks;
4.2.5. juhatuse aastaaruande kinnitamine;
4.2.6. Ühingu lõpetamise, reorganiseerimise, ühinemise või jagunemise otsustamine;
4.2.7. liikmemaksu suuruse määramine;
4.2.8. Ühingu juhatuse liikmete tasustamise ja kulutuste kompenseerimise otsustamine.
4.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus alljärgnevatel juhtudel:
4.3.1. aastaaruande kinnitamiseks;
4.3.2. juhul kui seda nõuab kirjalikult ja põhjendatult põhjust ära näidates 1/10 Ühingu liikmetest;
4.3.3. juhul kui seda nõuab põhjendatult Ühing audiitor või revident;
4.3.4. muudel juhtudel kui Ühing huvid seda nõuavad.
4.4. Üldkoosoleku toimumisest teatab juhatus vähemalt 2 nädalat ette.
4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui seal osaleb või on esindatud üle poole Ühingu liikmetest. Teistkordselt sama päevakorraga kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata seal osalevate liikmete arvust.
4.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud liht häälteenamusega, ehk kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenuid Ühingu liikmeid või nende volitatud esindajaid.

5. Juhatus
5.1. Ühingu tegevust juhib juhatus, milles on 3 kuni 5 liiget.
5.2. Ühingu juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kolmeks aastaks.
5.3. Ühingu juhatus valib enda hulgast juhatuse esimehe ja esimehe asetäitja.
5.4. Ühingu juhatus koostab Ühingu tegevuskava ja majanduseelarve järgmiseks aastaks ja esitab need üldkoosolekule.
5.5. Ühingu juhatus:
5.5.1.valib enda hulgast esimehe, kes omab õigust Ühingu nimel alla kirjutada väljastatavatele dokumentidele,
5.5.2. teostab Ühingu igapäevase töö juhtimist ja koordineerimist;
5.5.3. annab Ühing liikmetele teavet Ühing juhtimise kohta;
5.5.4. valmistab ette üldkoosolekul arutatavad küsimused;
5.5.5. valib sekretär-raamatupidaja ja määrab vastavalt eelarvelistele vahenditele tema tasustamise tingimused ning suuruse;
5.5.6. korraldab Ühingu raamatupidamise vastavalt Raamatupidamise seadusele ja
headele raamatupidamise tavadele;
5.5.7. kontrollib raamatupidaja arvepidamise õigsust ja finantsaruandeid;
5.5.8. majandusaasta lõppedes koostab juhatus aruande, esitab selle revidendile ning
seejärel üldkoosolekule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
5.5.9. Kinnitatud aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.
5.6. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisel, samuti oma kohustuste täitmata jätmisel või mittenõuetekohasel täitmisel Ühing tekitatud kahju eest solidaarselt.

6. Ühingu vahendid

6.1. Ühingu vahendid moodustavad:
6.1.1. liikmete sisseastumis- ja aastamaksud;
6.1.2. kodu- ja välismaiste ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide ning üksikisikute toetused
ja annetused;
6.1.3. ürituste läbiviimisest saadud tulud;
6.1.4. laekumised teenuste, konsultatsioonide ja muude tööde eest;
6.1.5. Ühingule hangitud või annetajate poolt üle antud inventar;
6.1.6. riiklikud, s.h. omavalitsuselt saadud eraldised ning arengufondide toetused.
6.2. Ühing kasutab oma vahendeid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

7. Kontroll ja revideerimine
8.1. Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama audiitoril või revidendil tutvuda kõigi audiitor- või revisjonikontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

8. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine

8.1. Ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
8.2. Ühingu likvideerijateks on Ühingu juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
8.3. Ühingu tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsusega.
8.4. Kui Ühingu tegevus lõpetatakse, peab juhatus või likvideerija esitama avalduse lõpetamise kandmiseks registrisse.

MTÜ Mittetulundusühing Sinu Õde põhikiri on kinnitatud Ühingu asutamiskoosolekul 15.05.2014.

Seltsi Asutajate allkirjad: