Esita oma küsimus

Teie küsimusele vastatakse esimesel võimalusel!

"Minu jaoks on õendus järjepidev protsess, mille olulisemateks elementideks on empaatia, hoolivus ja oma tegevuse väärtustamine"

Külli Davel

"Minule on õenduses olulised professionaalsus ning pidev enesetäiendus, kuid sama palju ka soe ning inimlik suhtumine"

Teele Vaga

"Mulle tähendab õendus armastust elu, ümbritsevate inimeste ja oma töö vastu"

Gerli Liivet

Koduõendus

Koduõendusteenust loetakse esmatasandi tervishoiu osaks ning koostööd pereõdede, perearstide ja eriarstidega osutatakse kvaliteetset õendusabi patsiendile kõige omasemas keskkonnas, tema enda kodus. Teenuse saajale on kodus viibimine parim võimalus iseseisvuse ja elukvaliteedi säilitamiseks või parandamiseks. Koduõendus on kvalifitseeritud õendushooldusteenus, mida osutatakse ägeda haiguse paranemisperioodis, kroonilist haigust põdeva või piiratud funktsionaalse võimekusega patsiendi efektiivseks toimetulekuks koduses keskkonnas. Koduõde on saanud spetsiaalse väljaõppe õendusteenuste osutamiseks. Koduõendusteenusele võivad klienti suunata nii ambulatoorses kui statsionaarses tervishoius
töötavad arstid. Koduõendusteenus peab vastama kliendi vajadusetele, lähtutakse tervise edendamise ja tüsistuste vältimise põhimõttest. Püütakse suurendada patsiendi enda osalust protsessis ning patsient ja/või pereliikmed kaasatakse neid puudutavate otsuste tegemise protsessi.
Koduõe pädevuses on:
– Patsiendi seisundi hindamine- Lisaks tüüpilistele füüsilist ja psühhosotsiaalset seisundit kajastavatele vajadustele hindab õde ka spetsiifilist õpetamist vajavaid olukordi, keskkonna aspekte, kliendi ja tema perekonna terviklikke vajadusi, finantsvõimalusi ning hinnangu tulemusena leitakse ja otsustatakse hoolduse osutamiseks optimaalseim tasand. Hindamise protsessi on kaasatud lisaks tervishoiu- ja sotsiaaltöötajatele klient ise ja tema perekond.
– Õendusdiagnooside püstitamine- Õde lähtub koduõenduse teostamisel kliendi sisundi hindamise tulemustest ja arsti korraldustest, selgitab hindamise tulemusel välja lahendamist vajavad õendushooldusprobleemid ehk püstitab õendusdiagnoosid. Õendusdiagnoosidest lähtuvad õendustegevused.
– Õendustegevused- Protseduuride sooritamine, raviskeemide rakendamine ja kliendi seisundi jälgimine, mis seisneb elutähtsate näitajate mõõtmises, ravirežiimi täitmise jälgimises, ravimite manustamise kontrollimises, ravimite toime hindamises. Kliendi ja tema perekonna õpetamine ja juhendamine eesmärgiga saavutada ja seejärel säilitada maksimaalne võimalik tervislik seisund ja sõltumatus elamistoimingute sooritamisel. Oluline on õpetada klienti võtma enda peale vastutus oma tervise eest, sest klient ja tema perekond peavad olema võimelised igapäevaeluvajadusi rahuldama ka peale professionaalse töötaja. Olulisel kohal on ka kliendi psühhosotsiaalne toetamine, seoses erinevate haigusega kaasnevate emotsioonidega (üksindus, hirm, suhtlemise puudumine jne). Klientide psühhosotsiaalsed vajadused on seotud ka usaldusliku, avatud ja võrdväärse õendussuhte loomisega.
– Dokumenteerimine- Õenduspäevikusse dokumenteerib õde õendushooldusplaanile vastavalt kliendi seisundi, selles toimunud muutused, sooritatud õendustoimingud ja mõõdetud tervisenäitajad (RR, pulss, hingamissagedus jt). Dokumenteerimine on vajalik oma tegevuse hindamiseks ning vajadusel muudatuste sisse viimiseks. Samuti on tähelepanekud ja tehtud hinnangud vajalikud ravi määranud arstile ja teistele meeskonna liikmetele, et hinnata ravi tulemuslikkust.
Koduõendust vajavate klientide põhilise sihtgrupi moodustavad patsiendid, kes ei vaja enam aktiivravi ja on koju suunatud haiglast või muust institutsioonist või kelle kodune õendusabi võimaldab ennetada haiglasse sattumist.
Koduõenduse sihtgrupp hõlmab lapsi, psüühikahäiretega inimesi, sünnitanud emasid, ägeda haiguse paranemisperioodis olevaid inimesi. Peamine koduõendusteenuse saaja Eestis on aga hooldusravi vajav eakas klient ja krooniliste haigustega isikud, kellel puudub perspektiiv oluliseks paranemiseks, kuid kelle elukvaliteeti saab koduõendusteenusega toetada ja tõsta.
Koduõe tegevuses juhindutakse riiklikult kinnitatud tegevusjuhendist: http://www.keskhaigla.ee/public/files/Koduoenduse%20tegevusjuhend_18_01_2005.pdf