Esita oma küsimus

Teie küsimusele vastatakse esimesel võimalusel!

"Minu jaoks on õendus järjepidev protsess, mille olulisemateks elementideks on empaatia, hoolivus ja oma tegevuse väärtustamine"

Külli Davel

"Minule on õenduses olulised professionaalsus ning pidev enesetäiendus, kuid sama palju ka soe ning inimlik suhtumine"

Teele Vaga

"Mulle tähendab õendus armastust elu, ümbritsevate inimeste ja oma töö vastu"

Gerli Liivet

Kooliõendus

Terka

Koolitervishoiu teenus kuulub esmatasandi tervishoidu. Kooliõde osutab koolitervishoiuteenust ja teeb eesmärkide saavutamiseks koostööd koolitervishoiu meeskonna teiste liikmetega, kelleks on õpilased, lapsevanemad, koolipsühholoog, eripedagoog, sotsiaalpedagoog, logopeed, kooli hoolekogu ja tervisenõukogu. Vajadusel kaasatakse meeskonda ka pereõde/perearst ning probleemist lähtuvalt ka teisi spetsialiste.
Kooliõe tegevused on jaotunud nelja tegevuste grupi vahel:

Tervise ja heaolu edendamise tagamiseks jälgib kooliõde koolikeskkonnale kehtestatud tervisekaitsenõuete täitmist; teeb ettepanekuid kooli juhtkonnale koolikeskkonna arendamiseks, lähtudes õpilaste tervislikust seisundist; teeb koostööd inimeseõpetuse ja bioloogia õpetajaga, lähtudes ainekava teemast (esmaabi, seksuaaltervis jt); ennetab koos koolipersonaliga koolikiusamist ja vajadusel osaleb tekkinud probleemide lahendamisel;

Haiguste ennetamine- selgitab välja õpilaste kuulumise tervisega seotud riskirühmadesse; informeerib lastevanemaid, perearste ja -õdesid õpilaste terviseseisundi hindamise tulemustest (kõrvalekallete esinemisel), haigestumisest ja võimalikust nakkushaiguste ohust vastavalt ettenähtud korrale; immuniseerima vastavalt riiklikule immuniseerimiskavale.

Tervise järelevalve- regulaarselt hindab ja jälgib kõigi õpilaste terviseseisundit nende füüsilise, psüühilise, sotsiaalse ja intellektuaalse arengu ning tegutsemisvõime ja heaolu osas; hindab ja jälgib riskirühmadesse kuuluvate õpilaste tervist ja vajadusi ning nõustab õpilasi, lastevanemaid ja õpetajaid; täidab korrektselt õpilaste tervisekaarte, sh õendusplaane riskirühma õpilastele; registreerib kõik pöördumised vastuvõtupäevikusse; väljastab vajadusel õpilase õendusepikriisi lapsevanemale.

Esmaabi andmine ja õpetamine- traumade ja vigastuste korral on võimeline andma abi ja vajadusel elustama abivajajat, pakub abi ka krooniliste haiguste ägenemise ja ägedate haigestumiste korral ning kriisisituatsioonides. Õpetab eakohaselt esmase abi ja esmaabi osutamist õpilastele ning abistab õpetajaid vastavate praktiliste oskuste õpetamisel integreerituna õppeprogrammi.

Iga nimetatud valdkond sisaldab erinevaid tegevusi ja kooliõdedele on toeks mitmed juhendmaterjalid. Kooliõde on kohustatud ennast järjepidevalt täiendama, et säiliks pädevus ning ta on koolis toeks õpilastele, lapsevanematele ning kooli personalile. Koostöö pereõdede ja -arstidega on pidevalt paranenud ning kooliõed on õpilastele suureks toeks, kuulates ja abistades neid.
Kooliõdede tegevus juhindub riiklikult kinnitatud tegevusjuhendist:

https://www.haigekassa.ee/uploads/userfiles/Koolitervishoiuteenuse_tegevusjuhend_25022011%281%29.pdf