Esita oma küsimus

Teie küsimusele vastatakse esimesel võimalusel!

"Minu jaoks on õendus järjepidev protsess, mille olulisemateks elementideks on empaatia, hoolivus ja oma tegevuse väärtustamine"

Külli Davel

"Minule on õenduses olulised professionaalsus ning pidev enesetäiendus, kuid sama palju ka soe ning inimlik suhtumine"

Teele Vaga

"Mulle tähendab õendus armastust elu, ümbritsevate inimeste ja oma töö vastu"

Gerli Liivet

Pereõendus

KuuldetoruPereõendus on esmatasandi tervishoiu osa. Pereõde on spetsialist, kes tegeleb inimestega alates sünnist kuni surmani ning tegeletakse lisaks patsiendile tihti terve perekonna ja patsiendi lähedastega. Kõik see eeldab kompetentselt pereõelt laialdasi teadmisi meditsiinist, sest keerulisi protsesse on vajalik selgitada lihtsas keeles patsiendile ning õel on vaja ära tunda terviseseisundeid, mis eeldavad arsti kaasamist. Lisaks on vaja häid käelisi oskusi protseduuride teostamiseks, nõustamise ja patsiendiõpetuse tehnikate tundmist ning soovi seda tööd teha hästi.
Pereõe ülesanne on üksikisikul, perekonnal, kogukonnal määratleda ja suurendada oma füüsilisi, vaimseid ja sotsiaalseid võimeid sõltumata inimese soost, rassist, vanusest, keelest, religioonist, sotsiaalsest staatusest ning tervislikust seisundist. Pereõde juhindub oma töös pereõe tegevusjuhendist, mis on riiklik dokument ning laieneb kõikidele pereõdedele.
Tulenevalt tegevusjuhendist on õe pädevuses :

– Anamneesi kogumine ehk siis õde küsitleb patsienti, et saada teada tema vajadusi, tema eelnevat terviselugu ning eluviise. Vajadusel kaasatakse protsessi ka patsiendi pere või lähedased. Andmeid vajatakse, et selgitada välja võimalike terviseriske ning planeerida koos patsiendiga edasisi tegevusi.
– Seisundi hindamine ehk õde võib teostada tulenevalt patsiendi seisundist erinevaid tervisemõõtmisi (kaal, pikkus, KMI, vererõhk, EKG, veresuhkur, kliiniline veri jne), kuulata kopsu ja südant ehk auskulteerida, vaadata üle kõrvad ehk otoskopeerida, palpeerida kõhtu. Samuti hinnata limaskestade seisundit ja valu.
– Planeerida õendusabi ehk püstitada eesmärke ning planeerida eesmärkidest lähtuvalt tegevusi. Protsessi kaasatakse patsient ja vajadusel perekond/lähedased. Kui patsiendi seisund vajab, siis kaastakse protsessi perearst, samuti koduõde. Koostööd tehakse kooliõega ja töötervishoiu, sotsiaaltöö ja lastekaitse spetsialistidega.
– Osutada õendusabi ehk nõustada ja õpetada patsienti lähtuvalt tema vajadustest ja probleemidest, mis selguvad anamneesi kogumisel ja seisundi hindamisel. Õel on õigus vastunäidustuste puudumisel vaktsineerida lapsi ja täiskasvanuid, teostada krooniliste haigustega patsientide ja ägedate haigestumiste jälgimist. Lisaks nõustada ka patsiendi lähedasi. Õel on oskused võtta verd, manustada ravimeid, teostada sidumisi, haavaravi.
– Dokumenteerida oma tegevused, et oleks võimalik hinnata õendusabi kvaliteeti ning jälgida patsiendi seisundit. Haiguslugu on toeks perearstile ning koos leitakse kõige paremad lahendused patsiendi vajadustele. Dokumenteerimine tagab õendusabi järjepidevuse.


Patsiendi probleemi edukas lahendamine pereõe vastuvõtul ja patsiendi rahulolu pereõega sõltub mitmest tegurist, millest üheks olulisemaks on pereõe ja patsiendi vaheline suhtlemine. Pereõe töö oskusnõuetes on esiplaanil koostöövalmidus, empaatilisus, vastutustundlikkus, võimelisus tegutseda patsiendi esindajana.
Enamus keskustes on pereõel iseseisev vastuvõtt nädalas 20 tunni ulatuses, kuhu peab eelnevalt registreerima. Pereõel on kohustus iga aasta ennast koolitada 60 tunni ulatuses ning oma pädevust tõestatakse vastavale komisjonile iga viie aasta tagant.
Pereõde on meeskonna liige. Tavaliselt esimene inimene perearstikeskuses, kes patsiendiga tegeleb. Õel on oskused, teadmised ja kogemused, et määratleda patsiendi vajadused ja terviseseisundi raskusaste ning koos tervisekeskuse meeskonnaga püütakse leida kiireim lahendus patsiendi probleemidele.
Pereõde juhindub oma tegevuses riiklikult kinnitatud tegevusjuhendist : https://www.haigekassa.ee/uploads/userfiles/Pereoe_tegevusjuhend_07%2004%202009%20tunnustatud.pdf
Pereõe töö teavituskamaania reklaamvideod saab näha aadressil: https://www.youtube.com/watch?v=GnnQzB45jz8